Vạn Lý Trường Thành có đúng là một vạn dặm hay không?

Vạn Lý Trường Thành có đúng là một vạn dặm hay không?

Công Thành
Thứ Hai, 31/05/2021

Trả Lời: 

Trường Thành là một trong những công trình vĩ đại nhất trong lịch sử thế
giới và cũng là niềm tự hào của nhân dân Trung Quốc. Trường Thành gọi
đẩy đủ là Vạn Lý Trường Thành. Vậy có thật nó dài một vạn sặm không?
Thật ra Vạn Lý Trường Thành gồm nhiều đoạn Trường Thành nối liền với
nhau do các nước chư hẩu đã xây dựng hơn hai ngàn năm trước đây.
Trong hai thời Chiến Quốc và Xuân Thu, chiến tranh luôn luôn nổ ra, các
nước chư hẩu muốn chống lại lẫn nhau đã xây dựng những đoạn Trường
Thành tại các nơi có hình thế hiểm yếu nhằm phòng vệ cũng như ngăn chặn
sức tấn công từ các nước khác.
Đến năm 251 trước Công nguyên, Tẩn Thuỷ Hoàng thống nhất toàn cõi
Trung Quốc, một mặt ông ra lệnh phá bỏ các bức tường thành trước kia dựng
lên giữa các nước; mặt khác, nhằm ngăn chặn kỵ binh Hung Nô ở miền Bắc
xâm lược xuống miền Nam, ông ra lệnh nối liền các đoạn Trường Thành ở
phương Bắc của ba nước Tẩn, Triệu, Yên. Ngoài ra còn củng cố và kéo dài
để hoàn thành bức Trường Thành của nhà Tẩn, bắt đẩu từ phía Tây từ Lâm
Thao (nay là huyện Mân ở tỉnh Cam Túc), phía Đông kéo dài tới Liêu Đông,
với chiều dài hơn một vạn dặm Trung Quốc, về sau được gọi là Vạn Lý

Trường Thành. Công trình này đã được tiến hành với quy mô cực kỳ lớn.
Thời bấy giờ đã điều động tới hơn năm mươi vạn dân công và phải mất hơn
mười năm mới hoàn thành, rất nhiều nhân công đã chỉ có đi mà không có về.
Truyền thuyết về nàng Mạch Khương khóc đổ Trường Thành chính là đã
nảy sinh trong thời kỳ này. Về sau nhiều triều đại đã tu sửa và xây dựng
thêm Trường Thanh, trong đó hai triều đại Hán và Minh tiến hành với quy
mô lớn nhất. Trường Thành mà ngày nay chúng ta trông thấy là Trường
Thành xây dựng vào đời Minh, nó bắt đẩu từ Sơn Hải
Quan thuộc tỉnh Hà Bắc, chạy ngang qua Hà Bắc, Bắc Kinh, Sơn Tây, Nội
Mông, Thiểm Tây, Ninh Hạ, Cam Túc, tổng cộng bảy tỉnh, khu tự trị và
thành phố trực thuộc, kéo dài sáu ngàn bảy trăm kmtức là hơn mười ba ngàn
dặm Trung Quốc

Viết bình luận của bạn