Liquid error: Operations that change non-concurrent collections must have exclusive access. A concurrent update was performed on this collection and corrupted its state. The collection's state is no longer correct.
Trái đất nặng bao nhiêu?

Trái đất nặng bao nhiêu?

Công Thành
Thứ Năm, 03/06/2021

Trả Lời: Trọng lượng của cùng một vật thể, đặt ở Mặt trăng sẽ nhẹ hơn so với Trái đất
tới 6 lẩn. Các vật có trọng lượng là do lực hút Trái đất mà sinh ra.
Trái đất có khối lượng bằng 5,98 x 1027 gam, xấp xỉ 6 triệu triệu triệu
kilôgam. Trọng lượng của một vật thể nặng tỷ lệ thuận khối lượng Trái đất
và tỷ lệ nghịch với bán kính Trái đất (6.370 km). Nếu xác định được hằng số
tỷ lệ (hằng số vạn vật hấp dẫn) trong mối quan hệ đó thì có thể tính ra trọng
lượng của Trái đất. Giữa thế kỷ XVIII, nhà khoa học Anh Cavendis thông
qua thử nghiệm đã rút ra được trị số chính xác của hằng số đó. Cho nên khối
lượng của Trái đất cũng tính ra được.
Biết bán kính Trái đất có thể tính được thể tích của Trái đất bằng 1,08 x
1027 cm2 khối lượng riêng trung bình của Trái đất bằng khối lượng chia cho
thể tích bằng 5,52 g/cm3, khối nham thạch trên bề mặt Trái đất lớn gấp đôi.
Cho nên qua đó có thể đoán hết, trong lòng đất có thể có các chất thuộc kim
loại nặng như sắt, niken...

Viết bình luận của bạn